FAQ

Het zonnescherm dient een zogenaamd uitvalscherm te zijn met een maximale uitval 100cm (zie afbeelding), andere zonne-/windschermen zijn niet toegestaan.

Huurders kunnen een technische klacht melden via de Klanten Contact Centrum (KCC) van de Alliantie. Eigenaren kunnen hiervoor terecht bij de Alliantie VvE diensten. Voor het klein dagelijks onderhoud heeft de Alliantie VvE diensten bestuur een mandaat tot 750,- euro . Indien een (nood)reparatie meer gaat kosten, tot maximaal 10.000,- is toestemming nodig van het VVE bestuur. Reparaties groter dan 10.000,- dienen door de leden te worden goedgekeurd. 

Als je als eigenaar een klacht hebt over een huurder, mag deze worden gemeld bij de Alliantie. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Huurders zijn verplicht om mee te werken aan onderhoud, ook huurders in een VVE. VVE MIDAS beslist over het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en zaken. Als het gaat om onderhoud in je huurwoning, dan bepaalt de verhuurder welk onderhoud gedaan wordt. Er moet wel met je worden overlegd als het gaat om het aanbrengen van verbeteringen waar een huurverhoging tegenover staat.

De Algemene Ledenvergadering van de VVE stelt tenminste elke vijf jaar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vast. In dit plan staan alle gemeenschappelijke delen en zaken benoemd en in welk jaar er volgens de laatste verwachting onderhoud aan moet worden uitgevoerd. De VVE stemt het reservefonds af op dit plan.

Een Vereniging van Eigenaars (VVE) bestaat uit een groep eigenaren van één gebouw. Het gebouw is juridisch gesplitst in meerdere appartementsrechten, zodat deze los verkocht kunnen worden. Als je een appartementsrecht koopt, ben je automatisch mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen zoals de hal en lift. 

VVE MIDAS is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en de bijbehorende grond. De Alliantie VVE diensten  verzorgt het administratief, financieel en technisch beheer voor VVE MIDAS. 

Je kan je niet aan- of afmelden voor een lidmaatschap bij de VVE. Een eigenaar van een appartementsrecht is van rechtswege (dus automatisch) lid van de Vereniging van Eigenaren. Ook moet je de vastgestelde VVE-bijdrage voldoen. 

Het Huishoudelijk reglement (HHR) bevat de afspraken die de VVE-eigenaren met elkaar maken over hoe ze prettig met elkaar willen samenleven. Aanvullende afspraken zijn bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen en de kleur van zonneschermen, rolluiken; 
  • Het houden van huisdieren;
  • Het gebruik van gemeenschappelijke ruimten. 

Het HHR wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is bindend voor alle leden.

In de splitsingsakte wordt meestal verwezen naar een modelreglement. In dit modelreglement zijn standaardregels opgenomen waarvan in de splitsingsakte afgeweken kan worden. Het eerste modelreglement is vastgesteld in 1973. In 1983, 1992, 2006 en 2017 zijn aangepaste versies uitgebracht. Het toegepaste modelreglementen bij VVE MIDAS zijn die van 1992 en 2006

Eigenaren betalen naar rato van hun aandeel mee aan de kosten die de Vereniging van Eigenaren maakt. Dit is de VvE-bijdrage. Hoe die onderlinge verdeling bepaald is, staat in de splitsingsakte. Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld voor de te verwachten kosten van het daaropvolgende jaar. Hiermee wordt de voorschotbijdrage vastgesteld. De definitieve bijdrage wordt bepaald na afsluiting van het boekjaar. De VvE-bijdrage bestaat uit verschillende kostenposten: 

  • Klein dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken);
  • Verzekeringen (opstal, glas, aansprakelijkheid);
  • Sparen voor planmatig onderhoud (reservefonds);
  • Servicekosten (verwarming, water, schoonmaak);
  • Beheerkosten. 

Specifieke vragen over de bijdrage van VVE MIDAS kun je stellen via het contactformulier.

De bijdrage is in te zien in het VvE portaal van De Alliantie VvE diensten. (handleiding)

Specifieke vragen over de bijdrage van VVE MIDAS kun je stellen via het contactformulier.

In de splitsingsakte staat welke zaken en gedeelten binnen VvE MIDAS gemeenschappelijk zijn en welke individueel. Grofweg kan gezegd worden dat het casco van het pand, de kozijnen en ramen, het trappenhuis, de schoorstenen, en de verzamelleidingen van het riool gemeenschappelijk zijn. Over het algemeen behoren zaken ín de woning, zoals de badkamer- en keukenafvoeren, rookgasafvoer warmwatertoestel en airconditioning niet tot de VvE. Een uitzondering daarop vormt bijvoorbeeld een dragende muur.

‘Alle appartementseigenaars zijn gezamenlijk (mede-)eigenaar van het geheel’

Hoewel alle appartementseigenaars lid zijn van de VvE, betekent dit niet dat de VvE als eigenaar van het gebouw mag worden aangemerkt. De VvE is slechts de organisatiestructuur met de uiterlijke kenmerken van een vereniging, die de gang van zaken tussen de gezamenlijke appartementseigenaars regelt. Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van het gesplitste goed of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaars zijn gezamenlijk (mede-)eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaars. De term appartementsrecht is de juridische benaming voor het samenstel van het genoemde aandeel in het recht op het gebouw en de bijbehorende grond en het daaraan gekoppelde gebruiksrecht. Onder appartement wordt in het spraakgebruik verstaan, een afzonderlijke woning in een groter gebouw. Het eerste is abstract juridisch, het tweede concreet en feitelijk.

De VVE is wettelijk verplicht een reservefonds te vormen en in stand te houden voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en zaken van het gebouw. Een deel van de maandelijkse VvE-bijdrage gaat naar dit fonds. De hoogte van deze reservering wordt berekend aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Als de VvE buiten het MJOP om werkzaamheden wil opdragen of het planmatig onderhoud (veel) duurder uitvalt dan voorzien, dan kan de vergadering van eigenaars besluiten om een eenmalige extra bijdrage bij de eigenaren in rekening te brengen.

Alle besluiten worden genomen in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit is het hoogste (beslissings)orgaan van VvE MIDAS. De ALV benoemt het bestuur van de VvE. Het bestuur bestaat uit de voorzitter. Het bestuur van VvE MIDAS voert de vergaderbesluiten uit en is verantwoordelijk voor de financiën. Bij VvE MIDAS worden de dagelijkse bestuurstaken door de Alliantie VvE diensten uitgevoerd. Het bestuur wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt ook benoemd door de ALV. Over het gevoerde beleid legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de ALV.

Voor alle vragen m.b.t. huis- & grofvuil kan de website van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) worden geraadpleegd.

Op deze pagina kun je lezen hoe je een sleutel kunt bijbestellen

error: helaas